Privacybeleid

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de:

 

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Straße 46
27793 Wildeshausen
Duitsland

 

Telefoon: +49 4431 9355-0

Fax: +49 4431 9355-99

E-mail: office@hydrotec.com

2. Toezichthouder voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op bovenstaand adres onder vermelding van "toezichthouder voor gegevensbescherming" of per e-mail op datenschutz@hydrotec.com.

3. Verklaring van termen

Wij hebben ons privacybeleid opgesteld volgens de beginselen van duidelijkheid en transparantie. Als er echter onduidelijkheden zijn over het gebruik van verschillende termen, kunt u de relevante definities vinden in Art. 4 van de GDPR.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres, enz. alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat het hierbij in het bijzonder om de volgende voorschriften:

 • 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • 6 para. 1 zin 1 lit. c GDPR: De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • 6 para. 1 p. 1 lit. d GDPR: Verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon.
 • 6 para. 1 zin 1 lit. e GDPR: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
 • 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
5. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Ook de doorgifte van persoonsgegevens is een verwerking in de zin van het vorige punt 3. Wij willen u hier echter nogmaals afzonderlijk informeren over het onderwerp van de overdracht aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom zijn wij bijzonder voorzichtig met het doorgeven van uw gegevens aan derden.

Wij geven daarom alleen gegevens door aan derden als er een wettelijke grondslag is voor de verwerking. Zo delen wij persoonsgegevens met personen of bedrijven die voor ons optreden als verwerker in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR. Een verwerker is iedereen die namens ons persoonsgegevens verwerkt - d.w.z. in het bijzonder in een instructie- en controlerelatie met ons.

In overeenstemming met de vereisten van de GDPR sluiten wij met elk van onze verwerkers een overeenkomst om hen te verplichten de regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven en zo een uitgebreide bescherming van uw gegevens te bieden.

6. Bewaartermijn en schrapping

Wij bewaren alle persoonsgegevens die u ons meedeelt slechts zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens werden meegedeeld of zolang als dit wettelijk verplicht is. Na vervulling van het doel en/of het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen worden de gegevens door ons gewist of geblokkeerd.

7. TLS-versleuteling

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij maken gebruik van een encryptieproces op onze website. Uw gegevens worden met behulp van TLS-versleuteling via het internet van uw computer naar onze server en omgekeerd verzonden. U kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool in de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresregel begint met https://.

8. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die ook na de individuele sessie worden opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

Wij gebruiken sessiecookies op onze website. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR en in het belang van het optimaliseren of mogelijk maken van gebruikersbegeleiding en het aanpassen van de presentatie van onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies transparant voor u. U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen via de daarvoor bestemde browserinstelling en het plaatsen van nieuwe cookies verhinderen. Wij wijzen u erop dat onze websites dan mogelijk niet optimaal worden weergegeven en dat sommige functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

9. Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, zendt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, wordt de volgende informatie daarom zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand
 • Website van waaruit de toegang is gemaakt (referrer URL)
 • De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.

De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR voor het waarborgen van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt.

10. Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om uw aanvraag te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR. De verwerking van vrijwillig ingevulde gegevens in het contactformulier is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt, voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren.

11. Newsletter

Wij informeren onze klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over speciale aanbiedingen van onze onderneming. In principe kan de nieuwsbrief van onze onderneming alleen door de betrokkene worden ontvangen indien deze over een geldig e-mailadres beschikt en zich voor het ontvangen van de nieuwsbrief heeft aangemeld. Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene op het tijdstip van registratie wordt gebruikt, alsmede de datum en het tijdstip van registratie, die door de Internet Service Provider (ISP) worden toegewezen. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve als rechtsbescherming voor de verwerkingsverantwoordelijke, de rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR.

Door het activeren van de bevestigingslink die na registratie via onze website wordt verzonden, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR. De persoonsgegevens die in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden.

12. Matomo

Deze website gebruikt de open source webanalysedienst Matomo, geleverd door InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, hierna "Matomo". Matomo gebruikt technologie die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maakt om gebruikersgedrag te analyseren door middel van divice fingerprinting. De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt vóór opslag geanonimiseerd. Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio ze komen. Ook verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen wij meten of onze websitebezoekers bepaalde handelingen verrichten (bijv. klikken, aankopen, enz.). Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a GDPR.

Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Dit betekent dat uw IP-adres vóór de analyse wordt ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen. Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

12. Rechten van de betrokkene

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de GDPR u als websitegebruiker bepaalde rechten:

(a) Recht op toegang (Art. 15 GDPR).

U hebt het recht om bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de informatie die in detail is opgesomd in Art. 15 GDPR.

b) Recht op rectificatie en wissing (Art. 16 en 17 GDPR)

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging te verzoeken om rectificatie van alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, in voorkomend geval, om aanvulling van alle onvolledige persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist, mits een van de in artikel 17 van de GDPR in detail opgesomde redenen van toepassing is, bv. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

c) Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR)

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen indien een van de voorwaarden opgesomd in Art. 18 DSGVO van toepassing is, bijv. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 DSGVO, voor de duur van een onderzoek of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan de uwe.

d) Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)

In bepaalde gevallen, die gedetailleerd worden opgesomd in Art. 20 GDPR, heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om te verzoeken om overdracht van deze gegevens aan een derde.

e) Recht van verzet (Art. 21 GDPR)

Indien gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f (gegevensverwerking voor de bescherming van legitieme belangen), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

f) Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

f) Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Op grond van Art. 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van gegevens over u in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Het recht van klacht kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk.

Privacybeleid
Instellingen opgeslagen
Privacy-instellingen

Putdeksels en Straatkolken

Afvoergoten

Straatpotten

Tuin- en Landschapsverzorging